נציגות הבית המשותף

סעיף 65 לחוק המקרקעין התשכ"ט -1969 קובע כדלקמן:

"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף
הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון"

כוונת החוק הינה לניהול הפנימי של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף.
הנציגות הינה ישות משפטית אשר החוק העניק לה מעמד מיוחד, על פי האמור בסעיף 69 לחוק המקרקעין, ולאור זאת לנציגות יש כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, בכל הקשור להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, ולמעשה משמשת כמורשה של בעלי הדירות.